آوریل 4, 2018

آشنایی با حقوق مسافران در تاخیر پرواز

Posted By : romacom/ 253 0

  برای همه ما پیش آمده که در سفرهای هوایی دچار تاخیر پرواز شده باشیم؛ تاخیرهایی که ممکن است ساعت‌ها طول بکشد. آیا می‌دانید شرکت هواپیمایی موظف به انجام چه اقداماتی هستند؟ آیا از حقوق خود آگاهی لازم را دارید؟ تاخیرهای پروازی به سه دسته زمانی تقسیم می‌شوند:

  • یک تا دو ساعت
  • دو تا چهار ساعت
  • بیش از چهار ساعت

در صورت بروز تاخیر یک تا دو ساعت در انجام پرواز بر اساس ساعت پرواز مندرج در بلیت مسافر، اقدامات ذیل می‌بایست توسط شرکت هواپیمایی انجام شود؛ اقدامات عمومی: نماینده شرکت هواپیمایی می‌بایست با حضور در میان مسافران، با متانت و احترام نسبت به اطلاع رسانی صحیح در خصوص تاخیر پرواز اقدام نماید. شرکت هواپیمایی نسبت به اطلاع رسانی از طریق سیستم اطلاعات پرواز به صورت مستمر اقدام نماید. اقدامات اختصاصی:

تاخیر بیش از یک ساعت تا دو ساعت:

در صورت تاخیر بیش از یک و کمتر از دو ساعت، از مسافران پذیرایی نوع اول (شامل میان وعده اعم از نوشیدنی گرم یا سرد و شیرینی مناسب) به عمل خواهد آمد. البته ارائه این پذیرایی مشروط به وجود زمان کافی جهت پذیرایی و عدم افزایش تاخیر بیشتر است.

تاخیر بیش از دو ساعت تا چهار ساعت:

اگر پرواز بیش از دو ساعت و کمتر از چهار ساعت تاخیر داشته باشد اقدامات زیر باید توسط ایرلاین انجام شود:

  • انجام پذیرایی مناسب حداقل نوع اول با توجه به امکانات فرودگاهی
  • فراهم نمودن امکان برقراری ارتباط تلفنی جهت اطلاع رسانی
  • تغییر پرواز در صورت درخواست مسافر و امکان انجام آن
  • انجام اقدامات لازم جهت اعزام با سایر شرکت های هواپیمایی (در صورت درخواست مسافر) و در صورت وجود پرواز در همان مسیر و یا انتقال به مقصد نهایی از طریق مسیرهای جایگزین (بجز مسیر درج شده در بلیت)
  • استرداد کامل وجه بلیت مسافر در صورت انصراف از ادامه پرواز

تاخیر بیش از ۴ ساعت:

در این صورت شرکت هواپیمایی موظف است علاوه بر استرداد وجه نسبت به جبران خسارت به میزان تعیین شده اقدام نماید.